Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
DOMOVNÍ ŘÁD

 

                                                                                                                                                                                Domovní řád.doc (64 KB)


 

Domovní řád
Bytové družstvo Daškova
I. Úvodní ustanovení
1.      Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytu, nebytových a společných částí domu v domech bytového družstva, při čemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem v této oblasti stanovena občanským zákoníkem a stanovami družstva.
II. Povinnosti družstva vůči členům, uživatelům bytů a nájemníkům
1.      Družstvo je povinno pečovat o společné části domu a o dodávku energií a služeb souvisejících s bydlením tak, aby umožnilo nájemníkům (členům družstva) i ostatním nájemníkům nerušené bydlení a využívání všech služeb souvisejících s bydlením v domě. Družstvo je povinno pečovat zejména o střechu, fasádní opláštění, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, společné prostory, rozvody tepla a teplé vody umístěné mimo byty, kanalizaci, rozvody plynu, elektřiny ve společných prostorech. Družstvo pečuje, aby byla prováděna včasná údržba, opravy i modernizace společných částí domu podle možností.
                                                               III. Práva a povinnosti uživatelů bytů
1.      Uživatelem bytu se rozumí člen družstva, resp nájemník nečlen družstva, kteří mají s Bytovým družstvem Daškova uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Uživatelem bytu není podnájemník.
2.      Uživatel bytu je oprávněn vyžadovat po družstvu, aby mu zajistilo nerušené bydlení v jeho bytě, užívání společných částí domu a jejich zařízení v souladu zejména s tímto domovním řádem a včas odstraňovalo závady, které jej omezují v bydlení.
3.      Úklid, údržbu a opravy bytu a jeho zařízení provádí uživatel bytu na svůj náklad. Družstvo hradí údržbu a opravy společných částí domu.
4.      Člen družstva, nájemník (jen se souhlasem BD Daškova) může provádět úpravy bytu. Nesmí však jimi poškozovat statiku domu, ohrožovat, nebo nadměrně omezovat ostatní byty, nebo jejich uživatele, ani funkčnost společných částí domu.  
5.      Uživatel bytu je povinen přispívat družstvu pravidelně měsíčně na úhradu výdajů, které má družstvo jako správce společných částí domu a do příslušných fondů družstva. Spolu s tím je uživatel bytu povinen platit měsíční zálohy za služby poskytované mu v souvislosti s bydlením a zprostředkovávané družstvem.Úhrady za služby poskytované s užíváním bytu se vyúčtovávají dle skutečné spotřeby po uplynutí kalendářního roku, a to v zákonem stanovené lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co družstvo obdrží odpovídající vyúčtování od dodavatelů služeb. Vyúčtováním zjištěný přeplatek služeb družstvo nájemci vrátí, zjištěný nedoplatek je nájemce povinen družstvu uhradit.
      IV. Užívání společných prostor a zařízení domu
1.      Vchody, chodby, a schodiště musí zůstat volné. Není přípustné používat společné prostory ke skladování čehokoli, co náleží jen jednomu, nebo několika uživatelům bytů v domě, pokud nemají od družstva povolení k časově omezenému využití části těchto prostor pro sebe. Tato povolení budou vždy řádně vyvěšena na nástěnkách v domě.
2.      Společná zařízení domu se mohou používat pouze podle pravidel stanovených družstvem. Pokud je používání společného zařízení spojeno se spotřebou energie nebo vody, je uživatel povinen spotřebu družstvu uhradit způsobem, který mu družstvo určí.
3.      Uživatelé bytů jsou povinni umožnit družstvu přístup k uzávěrům plynu, vody, tepla a k měřičům jejich spotřeby i v případě, že jsou umístěny v jejich bytě.
4.      Uživatelé bytů jsou na výzvu družstva povinni zanechat nedovoleného užívání společných prostor a zařízení, tj. např. odstranit z chodby své věci, které tam skladují. Neučiní-li tak po řádné výzvě, sjedná nápravu družstvo na náklady uživatele bytu.
5.      Způsobí-li uživatel bytu, osoby s ním bydlící, nebo jejich návštěva, škodu na společných prostorech a zařízení domu, je tento uživatel bytu povinen ji na svůj náklad bezodkladně odstranit. Neučiní-li tak, zajistí odstranění škody družstvo na náklad uživatele bytu.
         V. Zajištění pořádku a čistoty v domě
1.      Uživatelé bytů jsou povinni udržovat čistotu a pořádek v domě, zejména:
a)      Neodhazovat odpadky a jiné předměty denní potřeby ve společných prostorech domu.
b)      Nekouřit ve společných prostorech domu, ani z oken.
c)      Dojde-li k znečištění společných prostor domu uživatelem bytu, například při stavebních úpravách, nebo v souvislosti s chovem domácích zvířat, je uživatel bytu povinen okamžitě sjednat nápravu.
2.      Družstvo zajišťuje pořádek a čistotu ve společných prostorech domu, zejména:
a)      Mytí a stírání schodiště a chodeb, čištění oken, zábradlí na chodbách a schodištích, udržování čistoty v místnostech určených ke společnému užívání.
b)      Osvětlování schodišť, chodeb a jiných společných prostor.
c)      Zajišťuje údržbu a opravy společných prostor a zařízení, jakož i střechy, fasády apod.
d)     Sjedná mimořádný úklid na náklady uživatele bytu, který zanedbá své povinnosti, prokazatelně znečistí společné prostory domu a nesjedná nápravu.
                                      
                                                             VI. Přístup do domu a ke společným částem
1.      Každý uživatel bytu a jeho spolubydlící, za kterého jsou hrazeny všechny zálohy na služby, energie a další poplatky související s bydlením, obdrží od družstva jeden klíč od vchodů do domu zdarma. Při ukončení užívání bytu je uživatel povinen vrátit družstvu jeden klíč od vchodů do domu za každou odhlášenou osobu. Nevrátí-li příslušný počet klíčů, je povinen za každý klíč uhradit zálohu ve výši 200,- Kč.
2.      Uživatel bytu (nebytového prostoru) má právo si nechat zhotovit další klíče nad rámec přihlášených osob užívajících byt (nebytový prostor), a to za poplatek.
3.      Klíče od místností, kde jsou obslužná zařízení domu, např. od strojovny výtahu, hlavních uzávěrů plynu, vody, tepla a jejich měřidel, jsou uloženy u odpovědných osob, zpravidla členů představenstva, příp. dalších osob určených družstvem.
4.      Všichni uživatelé bytů (nebytových prostor) i osoby s nimi bydlící jsou povinny dbát na uzamčení domu. Zejména je každý uživatel bytu povinen zamykat vchodové dveře v doběod 22.00 – 6.00 hodin.
VII. Klid v domě
1.      Uživatel bytu je povinen zajistit, aby všichni, kdo s ním byt obývají, nebo ho navštěvují, nerušili obyvatele domu, zejména sousedy, nadměrným hlukem.
2.      Pokud je uživatel bytu nucen způsobovat ve svém bytě nadměrný hluk, např. v důsledku opravy bytu, oznámí to předem družstvu i sousedům, a dobu obtěžování hlukem zkrátí na nejkratší možnou míru, nebo se bude snažit ji přizpůsobit požadavkům sousedů, příp. družstva.
3.      V době od 22 hodin do 6 hodin, v neděli a ve svátek po celý den se nesmí používat hlučné domácí spotřebiče (zejména vrtat do panelů), ani jinak rušit hlukem. V případě družstvem písemně povolené rekonstrukce bytu, nebo jiných prostor, může družstvo vydat krátkodobou výjimku, ve které povolí hlučnou činnost i o nedělích, příp. svátcích v zájmu co nejrychlejšího dokončení rekonstrukce.
4.      Výjimky budou vždy řádně vyvěšeny na nástěnkách v domě. 
5.      Rušitele klidu v domě vyzve družstvo, aby této činnosti zanechal. Není-li výzvy uposlechnuto, družstvo uplatní veřejné napomenutí. Nepomůže-li ani veřejné napomenutí, obrátí se družstvo o pomoc na obvodní úřad, policii, soud, příp. další složky.
                                                      
                                                             VIII. Umisťování předmětů a manipulace s nimi
1.      Umisťovat předměty na fasádu domu, nebo střechu je možné jen se souhlasem družstva.
2.      Rostliny v oknech, nebo na lodžiích musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno dbát, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
3.      K instalaci venkovních individuálních rozhlasových, televizních, nebo jiných antén a jejich svodů je třeba povolení družstva.
4.      Čištění věcí, např. klepáním a vytřepáváním je možné jen na místech k tomu určených a mimo dobu nočního klidu. Znečištěný prostor musí být uveden do původního stavu.
5.      Přísně zakázáno je vyhazování předmětů z oken, nebo lodžií, zejména cigaretových nedopalků a klepání popela.
6.      Čištění věcí na chodbách nebo jiných společných prostorech domu není dovoleno.
          IX. Chov domácích zvířat
1.      Uživatelé bytů mohou chovat jen přiměřený počet domácích zvířat, a to v souladu s příslušnými zákony o ochraně zvířat, veterinární péči, hygieně apod.
2.      Uživatelé bytů jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata. Zejména jsou povinni zajistit, aby zvířata nenarušovala výkon užívacích práv ostatních uživatelů bytů a domu. Zejména, aby psi svým hlasitým štěkotem, znečišťováním společných prostor, příp. neohrožovali život a zdraví ostatních. Znečištění, nebo škody na společných částech a jiných prostorech a zařízení v domě chovanými zvířaty, jsou jejich vlastníci povinni okamžitě odstranit.
            X. Společná a závěrečná ustanovení
1.      Tento domovní řád platí pro členy družstva - uživatelé bytů, nájemníky i uživatele nebytových prostor v domě. Za dodržování tohoto Domovního řádu podnájemníkem odpovídá člen družstva, jenž má s podnájemníkem uzavřenou podnájemní smlouvu.
2.      Bydlení členů družstva upravují dále nájemní smlouvy členů družstva a stanovy družstva. Bydlení nájemníků, stejně jako užívání nebytových prostor nájemci, upravují nájemní smlouvy o užívání bytu, nebo nebytových prostor.
3.      Spory vzniklé mezi uživateli bytů, které vznikly ve vztazích upravených tímto domovním řádem, řeší příslušný orgán družstva, pokud řešení nenáleží jinému orgánu.
4.      Tento domovní řád byl přijat členskou schůzí „BD Daškova“ dne: 18. března 2008.
TOPlist
Tvorba webových stránek na PageRide.com  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek