Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Schůze představenstva
 
Zápis z 1. schůze představenstva bytového družstva Daškova
po jeho vzniku ze dne 10.1.2007
 
 
Dne 10.1.2007 bylo projednáno a schváleno představenstvem:
 
 
1)     Zápisy z každé schůze budou písemně zpracovávané a předávané každému členu představenstva do 5 dnů ode dne konání schůze. Vypracované originály zápisů budou podepisovat všichni členové představenstva družstva a následně budou uloženy mezi ostatní dokumenty, které budou každému členu představenstva kdykoli k dispozici. Rovněž musí každý člen představenstva obdržet jednu kopii z jednání na úřadech.
 
2)     Schůze představenstva se bude konat každý sudý týden ve středu v 18.00 hodin (jinak
po dohodě a podle potřeby).
 
3)     Podpisové právo v bance mají pouze p. Machotková, Ing. Trefil a Ing. Richter. Do banky musí jít vždy minimálně dva z uvedených tří členů.
 
4)     Výběr a manipulace s nižšími částkami se uskuteční pouze po předchozím souhlasu všech členů představenstva, každý výběr vyšší částky musí schválit členská schůze. Konkrétní výši limitu v budoucnosti schválí členská schůze.
 
5)     Jednání na Městském úřadě Praha 12 ohledně odprodeje bytového domu proběhne koncem měsíce ledna 2007. Za družstvo navenek jedná předseda Ing. Pavel Trefil a místopředseda Ing. Jiří Richter, popřípadě pan Kellner.
 
6)     Počátkem měsíce února 2007 bude svolána členská schůze, kde budou členové družstva podrobněji informováni o průběhu jednání na Městském úřadě Prahy 12.
       
7)     Na členskou schůzi v únoru 2007 bude připraveno potvrzení o vzniku družstva (výpis z obchodního rejstříku) a razítko pro potřeby členů družstva (úvěry, hypotéky, půjčky z FKSP, apod.).
         
8)     Razítko družstva zajistí paní Šoltysová.
 
9)     Představenstvo schválilo Ing. Pavlu Trefilovi odměnu ve výši 2.500,-Kč, jako           kompenzaci nákladů spojených se zakládáním družstva.
 
10) Každý člen představenstva si povede svou evidenci o účastech na jednáních na úřadech (kolikrát, kdy a kde které jednání proběhlo). Všechny doklady a zápisy z jednání budou vždy vyhotoveny ve dvou originálech.
 
11) Každému členu družstva bude založen jeho vlastní evidenční list. Podklady připraví Ing. Pavel Trefil.
 
12) Do příští schůze každý člen představenstva předloží minimálně dvě nabídky na správu   bytového domu.
 
Souhlasím se zněním provedeného zápisu:       Ing. Trefil                                 pí Machotková
                                                                      Ing. Richter                             pí Šoltysová
                                                                      p. Kellner                               pí Soukupová
Zápis zpracovala dne 11.1.2007
pí J. Soukupová
 

 
2. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA uskutečněná dne6.2.2007
 
1)     účast – zúčastnilo se všech 6 členů představenstva družstva
2)     30.1. se konala rada Městské části Praha 12 – schválila prodej domu Daškova 3073, 3074 a 3075
3)     20.2.2007 se uskuteční zastupitelstvo – odsouhlasení prodeje domu Daškova 3073, 3074 a 3075
4)     v březnu 2007 – návrh kupní smlouvy, pozvou nás a podpisy (souhlas se zněním)
5)     všichni členové nahlásí požadované opravy v domě (zvonky, mluvítko, odpadky ve sklepě, osvětlení, poškození vybavení společných prostor domu) pí Šoltysová a p. Kellner nahlásí na SBO
6)     stanovení limitu v pokladně – max. 5.000,- Kč
7)     do února dořešit správu bytových družstev
8)     na členské schůzi nechat odsouhlasit, že pokud člen nezaplatí 25% členského podílu do konce března, pozbude členství v družstvu
9)     potvrzení pro členy o členství ohledně hypoték vystavuje a podepisuje p. Ing. Jan Richter
10) další dvě razítka opatří pí Šoltysová
11) z pokladny se převede přebytek financí ve výši 20.000,- Kč na účet družstva
12) Ing. Trefil - kontrola posloupnosti kroků směřující k předání domu Daškova 3073, 3074 a 3075, kontakt s pracovnicí správy majetku MÚ Praha 12 
 
Souhlasím se zněním provedeného zápisu:       Ing. Trefil                                 pí Machotková
                                                                      Ing. Richter                             pí Šoltysová
                                                                      p. Kellner                               pí Soukupová
 
Vypracovala: Jaroslava Soukupová

V Praze dne 12.va...

 


 

3. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA uskutečněná dne7.3.2007
 
1)     účast – Ing. Trefil, Ing. Richter, pí Machotková, pí Šoltysová a pí Soukupová; pan Kellner se omluvil
2)     p. Kopecký, vchod č. 3074, podal žádost o zábor části chodby – přístavba k bytu – všichni zúčastnění členové představenstva družstva doporučují schválit
3)     pí Štěpánová uvolnila ve vchodě 3075 svůj jeden sklep a nabídla ho pí Dvořákové, č. bytu 11
4)     sklep po pí Hálové vchod 3074, byt č. 13, převezme MUDr. Šírová, byt č. 6
5)     Ing. Trefil má razítko č. 1, Ing. Richter má razítko č. 2 a pí Machotková má razítko č. 3
6)     Ing. Richter vede evidenci žadatelů o potvrzení o členství v družstvu pro účely půjček
7)     všichni členové představenstva projdou svůj příslušný vchod a zjistí závady, které by ještě SBO mohla opravit; týká se společných prostor i jednotlivých bytů
 
 
Souhlasím se zněním provedeného zápisu:       Ing. Trefil                                 pí Machotková
                                                                      Ing. Richter                             pí Šoltysová
                                                                      pí Soukupová
 
Vypracovala pí Jaroslava Soukupová
V Praze dne 8.3.2007
 

 
 
4. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA uskutečněná dne21.3.2007
 
 
1)     účast - všichni členové představenstva
2)     p. Šandera, vchod č. 3075, byl přijat za člena družstva. Došlo k převodu z matky Vladimíry Šanderové na syna. Představenstvo schválilo.
3)     p. Duchoslav, vchod č. 3075 má v bytě plíseň. Budeme intervenovat na SBO, aby to opravili
4)     pí Zemanová, předsedkyně kontrolní komise, prozatím nepředložila zápis z kontroly, která proběhla na začátku ledna 2007
5)     pí Machotková uhradí daň z vyplacení odměny Ing. Trefilovi
6)     internetové stránky budou zřízeny po převzetí domů
 
 
Souhlasím se zněním provedeného zápisu:       Ing. Trefil                                 pí Machotková
                                                                      Ing. Richter                             pí Šoltysová
                                                                      pí Soukupová                         p. Kellner
 
 
Vypracovala pí Jaroslava Soukupová
V Praze dne 23.3.2007
 

 
5. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA uskutečněná dne20.8.2007
 
1)     účast – Ing. Trefil, Ing. Richter, p. Kellner,       pí Machotková, pí Soukupová
2)     kupní smlouvu s obcí podepíší dne 21.8.2007 Ing. Trefil a pí Machotková
3)     nečlenové družstva – noví nájemníci – nebudou výhledově přijati za členy družstva, dále schválí členská schůze
4)     pí Zemanová – předsedkyně kontrolní komise – ani po urgencích dosud nedoložila zápis z kontroly činnosti družstva; návrh na odvolání
5)     konzultace k výběru firmy pro zajištění správy a údržby domů ve vlastnictví BD Daškova. Firma by měla začít působit od 1.1.2008
6)     v průběhu měsíce září r. 2007 bude svolána členská schůze BD Daškova
 
Souhlasím se zněním provedeného zápisu:       Ing. Trefil                                 pí Machotková
                                                                      Ing. Richter                             p. Kellner
                                                                      pí Soukupová
 
Vypracovala pí Jaroslava Soukupová
V Praze dne 23.8.2007
6. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA uskutečněná dne 17.9.2007
 
1)     účast – všech 6 členů představenstva
2)     návrh na pojištění domu u pojišťovny Kooperativa
3)     do 20.9.2007 bude pojištěn dům BD Daškova
4)     21.9.2007 bude posláno 20% z kupní ceny domu na účet Městského úřadu Praha 12
5)     proběhlo hlasování o to, zda využít služeb firmy pro zajištění správy a údržby domů ve vlastnictví BD Daškova. Hlasování dopadlo takto: 5 hlasů pro a 1 hlas proti
6)     p. Richter, p. Kellner, osloví správcovské firmy
7)     čekáme na zaslání 2 originálů mandátní smlouvy týkající se SIPO.
8)     proběhlo odsouhlasení, že se BD Daškova stane členem Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků
9)     proběhla diskuze na téma způsob určení částky, kterou budou členové družstva přispívat do fondu oprav a to buď na jednotku a nebo na m2. Do příští schůze zjistit, jak tento problém řeší, a zda vůbec řeší zákon, jak to mívají jiná družstva apod.
10) na členské schůzi podáme návrh na kompletní odvolání kontrolní komise
11) otázka vstupu nových nájemníků - nečlenů družstva do družstva se výhledově řešit nebude
 
Souhlasím se zněním provedeného zápisu:       Ing. Trefil                                 pí Machotková
                                                                      Ing. Richter                             pí Šoltysová
                                                                      p. Kellner                               pí Soukupová
 
 
Vypracovala pí Jaroslava Soukupová
V Praze dne 18.9.2007
 

 
 
7. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA uskutečněná dne 20.9.2007
 
1)     účast – všech 6 členů představenstva
2)     návrh na určení částky 700,- Kč/byt jako příspěvek do fondu oprav a na provoz družstva - následné jednomyslné odsouhlasení představenstvem
3)     proběhlo projednání stížnosti obyvatel vchodu č. 3074 na nájemnici bytu č. 24, pí Skopcovou, ohledně ohrožení bezpečnosti obyvatel vchodu; po případném neúspěšném prokonzultování věci s dcerou pí Skopcové, pí Machotková následně zajistí oznámení na úřadu sociální péče
4)     představenstvo vybralo z několika nabídek pro administrativu a celkové zúčtování firmu ProDům; pro technickou správu domů oslovíme firmu Bytoservis
5)     pí Šoltysová zjistí podmínky pro zajišťování úklidových prací
6)     p. Kellner a pí Machotková zajistí veškeré převody na družstvo (energie, plyn, teplárny, popelnice apd.)
7)     vybrat firmu na opravy a údržbu výtahu
8)     p. Trefil a p. Richter zjistí u p. Wolfa na SBO převzetí bytového domu – zajistí termín předání všech materiálů k domu
9)     dne 2.10.2007 se uskuteční od 1900 hod. členská schůze – zajistí p. Kellner; p. Trefil vypracuje pozvánky i s programem
 
 
Souhlasím se zněním provedeného zápisu:       Ing. Trefil                                 pí Machotková
                                                                      Ing. Richter                             pí Šoltysová
                                                                      p. Kellner                               pí Soukupová
 
 
Vypracovala: Jaroslava Soukupová
V Praze dne 24.9.2007
 
 

 
 
                  8.  SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA  uskutečněna dne 10. 10. 2007
 
1)     Návrh na drobné opravy, které by prováděl p. Machotka
2)     Návrh na výrobu klíčů u firmy Richter – 65,50 Kč/klíč, 770,- Kč/vložka – celková částka cca 36.000,- Kč.
3)     Na počet osob v bytě – klíče zdarma + maximálně 2 klíče navíc na domácnost, které si již platí každý sám.
4)     P.Trefil dává návrh na ukončení jednání s firmou ProDum, z důvodu, že uvedená firma není pojištěna na škody způsobené klientovi. Hlasování: pro 1   proti   4   zdržel     1
5)     P. Kellner dává návrh na odvolání předsedy představenstva p. Trefila z důvodu opakovaného nerespektování rozhodnutí představenstva a členské schůze.
 Hlasování: pro 4 proti 1   zdržel 1
6)     Představenstvo počtem 4 hlasů ze 6 odvolalo předsedu, jmenovitě – ing. Jan Richter, Petr Kellner, Ivana Machotková, Blanka Šoltysová.
7)     Ing. Pavel Trefil přerušuje z pozice předsedy představenstva dnešní schůzi, pozastavuje činnost členů představenstva, jmenovitě – Ing. Jana Richtera, Petra Kellnera, Ivany Machotkové a Blanky Šoltysové, až do rozhodnutí členské schůze, která bude následně svolána. Pozastavení je z důvodu porušení stanov BDD. Dále pozastavují těmto členům veškerá další jednání za BDD do rozhodnutí členské schůze.
8)     Představenstvo schválilo pro zbývající jednání dnešní schůze představenstva jako zapisovatelku p. B. Šoltysovou. Hlasování: pro   5   proti   1
9)     Pokračování schůze vede p. Ing. Jan Richter, z pozice místopředsedy představenstva, který bude nadále svolávat a vést pravidelné schůze představenstva, a to do nejbližší členské schůze.
10)Pí. Ivana Machotková upozornila představenstvo na čl. 17 bod 3 Stanov BDD – kde je uvedena činnost předsedy představenstva a jeho práva a povinnosti. V souvislosti s tím, představenstvo konstatuje, že bod č. 7 tohoto zápisu neodpovídá Stanovám a tudíž není platný.
11)Veškeré materiály, které jsou nutné pro zajištění  chodu družstva předá Ing. Pavel Trefil – Ing. Janu Richterovi nejpozději do pátku 12. 10. 2007 tak, aby představenstvo mohlo zajistit veškeré body schválené členskou schůzí včas.
12)Nového předsedu budeme volit (doplníme) na nejbližší schůzi představenstva a následně odsouhlasí členská schůze.
13)P. Trefil požaduje sám za svoji osobu (jako člen družstva) zapsat následující: „Dovoluji si upozornit členy představenstva, že jednají v rozporu se Stanovami BDD a až do rozhodnutí členské schůze jsem neustále předsedou představenstva.“
14)Představenstvo konstatuje, že bod č. 13 je pouze osobním názorem p. Trefila. Odsouhlasilo   5   proti   1
15)Představenstvo předpokládá, že p. Trefil předá Ing. Richterovi veškeré materiály bez zbytečných průtahů!
16)Místopředseda Ing. Richter ukončil ve 20.50 hod. dnešní schůzi představenstva.
 
 Souhlasím se zněním provedeného zápisu
 Ing. P. Trefil             I. Machotková
Ing. J. Richter           J. Soukupová
P. Kellner                 B. Šoltysová
 

       
                    9. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA  uskutečněná dne 22.10.2007
 
1.     účast – všech 6 členů představenstva
2.     Dne 24.10.2007 se dostaví členové představenstva k jednání a podepsání smlouvy s f. ProDům, která byla odsouhlasena členskou schůzí.
3.     V nejbližší době uzavřít smlouvu s f. Bytoservis, která poskytuje služby technického zaměření a rovněž s f. Polygon, která poskytuje služby ohledně úklidu domů
4.     Drobné opravy bude prozatím provádět p. Otto Machotka, č. 3074, 11 patro za všechny vchody, ale mohou se přihlásit další zájemci o drobné opravy v domě
5.     Veškeré informace o opravách budou zveřejněny na internetových stránkách
6.     Nájemní smlouvy budou předány nájemníkům i  členům družstva cca do poloviny listopadu 2007. Vzhledem k tomu, že došlo opožděně k podpisu smlouvy mezi BDD a f. ProDům, z uvedeného důvodu dojde k prodlení a opožděnému předání smluv
7.     při předávání smluv nájemníkům i členům, zkontrolovat počty osob užívajících jednotlivé byty
8.     Příští schůze představenstva se uskuteční 31.10.2007
 
Souhlasím se zněním provedeného zápisu: Ing. Richter Jan                     pí. Machotková
                                                                    p. Kellner Petr                       pí. Šoltysová
                                                                   p. Zelený Jiří                       pí. Soukupová
 
Vypracovala: Jaroslava Soukupová
V Praze dne 29.10.2007
 

 
 
                 
10. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA uskutečněná dne 31.10.2007
 
 
1.     Účast – 5 členů přítomno, 1 – omluvená (nemocná)
2.     Byt č. 29 Daškova 3075 – nový člen družstva, převod z Petr a Blanka Duchoslavovi na Petru Martínkovou
3.     Prověřit a přehodnotit smlouvy na nebytové prostory a uzavřít nové
4.     Byty uzavřeny smlouvy s firmami: ProDům, Bytoservis a Polygon
5.     Pan Machotka se nabídl, že veškeré drobné opravy ve všech 3 vchodech bude dělat bezúplatně! Záznamy o všech pracích, včetně materiálu budou průběžně oznamovány na internetových stránkách družstva.
6.     Dne 25.10.2007 byla řešena havárie vody v bytě č. 12/3073 p. Bintera – výměna uzávěru teplé vody na stoupačce – řešeno již přes firmu Bytoservis – bude hrazeno fakturou.
7.     Proběhla volba nového předsedy a místopředsedy představenstva.
Jako předseda – navržen Ing. Richter
Pro 4 členové         Zdržel se 1 člen     ODSOUHLASENO
 
Jako místopředseda – navržena pí. Machotková
Pro 4 členové         Zdržel se 1 člen   ODSOUHLASENO
 
8.     Podpisové právo jako 3. osoba k účtu navržen p. Kellner
     Pro 4 členové         Zdržel se 1 člen   ODSOUHLASENO
9.     Byl dán návrh na zhotovení mříží z přízemí do suterénu vedle výtahů a to z bezpečnost. důvodů /proti bezdomovcům, apod./ - bude řešeno podle finanční situace.
10. Byl dán návrh na zhotovení mříže v přízemí u poštovních schránek tak, jako je ve vchodech 3073 a 3074 na oddělení bytové části, z důvodu nežádoucího pohybu cizích osob.
11. Ve vchodě 3073 – suterén za výtahem je třeba spravit a zabezpečit vypáčené dveře.
 
Souhlasím se zněním provedeného zápisu:   Ing. Richter Jan                 pí. Machotková
                                                                      p. Kellner Petr                   pí. Šoltysová
                                                                     p. Zelený Jiří      

                     
 
            11. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA  uskutečněná dne 7.11.2007
 
 
1.     Účast – 6 členů přítomno
 
2.      Domy č. 3073, 3074 a 3075 byly na Katastrálním úřadu zapsány ke dni 30.10.2007              
      do katastru nemovitostí na Bytové družstvo Daškova
 
3.      Duchoslavovi provedli převod členských práv na byt v domě č. 3075 na paní Petru Martinkovou. V souvislosti s převodem, podle stanov, jsou povinni uhradit zbývající výši svého závazku, na což byli upozorněni písemně dne 5.11.2007
 
4.        p. Zelený předloží návrh domovního řádu
 
5.      pí. Machotková a ing. Richter vyberou společně z banky částku 30.000,- Kč. Tato částka bude použita na zaplacení nástěnek, zálohu na klíče pro všechny 3 vchody a případné další drobné výdaje
 
.
6.     Dosud nedošla platba nájmu za měsíc říjen 2007 na účet družstva od pí. Rousové, Zachové a p. Mayera. Dle informace firmy ProDům – budou kontaktováni a upozorněni o nezaplacení.
 
7.     Nové nájemní smlouvy členům družstva budou předány do 16.11.2007
 
 
8.     Telefonicky bude kontaktována firma Polygon, zajišťující úklidové služby, ohledně špatně
  Vypočítané částky DPH – bude opraveno ve smlouvě.
 
 
 
Přítomni:                       Ing. Richter                     pí. Machotková
                                    p. Petr Kellner                 pí. Blanka Šoltysová
                                   p. Jiří Zelený                   pí. Jaroslava Soukupová
 
 
 
 
          12. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA uskutečněna dne 13.11.2007
 
 
1.     přítomno 5 členů představenstva, pí Šoltysová chybí
 
2.     p. Machotka a p. Kellner zajistí nové klíče cca do 1 měsíce, na které dostanou zálohu 20.000,- Kč
 
3.     osoby, které jsou v bytě hlášeny budou platit zálohy na veškeré služby, a to dle evidenčních listů
 
4.     pí Machotková zajistí zrušení silniční daně a zavedení daně z nemovitosti na příslušném finančním úřadě
 
5.     bude osloven pan Brevčinský ohledně dluhu na nájemném ve výši 1.873,- Kč vůči družstvu
 
6.     do příští schůze uzavře p. Richter s bytovými družstvy Daškova 3076 a Daškova 3077 dohodu o procentuálním rozdělení tepelné
     energie a studené vody mezi odběrateli z  předávací stanice
 
7.     na příští schůzi představenstva p. Richter pozve členy kontrolní komise
 
 
 
Souhlasím se zněním provedeného zápisu:   Ing. Richter                       p. Kellner
                                                                      pí Machotková                 pí. Šoltysová
                                                                   pí   Soukupová                 p. Zelený
 
Vypracovala: Jaroslava Soukupová
V Praze dne 16.11.2007

 
 
 
 
  
  13. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA uskutečněná dne 21.11.2007
 
1)       přítomno všech 6 členů představenstva a všichni 3 členové kontrolní komise
2)      pí Plačková nezaplatila za měsíc říjen 2007 (zjistit důvod)
3)       pošta se bude evidovat ve dvou oddělených knihách: pí Soukupová povede knihu přijaté pošty a pí Machotková
      povede knihu pošty odeslané
4)      sdělit členům 14 dní předem kdy se bude konat členská schůze a uvést program
5)      totéž sdělit 3 týdny před členskou schůzí členům kontrolní komise
6)       termín další splátky kupní ceny Městskému úřadu Prahy 12 bude k 10.3.2008
7)      Ing. Richter z osobních důvodů odstupuje z funkce předsedy družstva a současně navrhuje do své funkce
      Mgr. Zeleného. Ing. Richter je jednomyslně odvolán. Mgr. Zelený je zvolen do funkce předsedy družstva počtem 5 hlasů
8)       omlouváme se všem, kteří byli v zápisu ze schůze představenstva ze dne 7.11.2007 uvedeni jako neplatiči.
      Chyba se objevila pouze v administrativě.
9)      pí Chabičovská obdrží souhlas s přestavbou koupelny
10)  za pronájem bytu člen družstva bude platit na účet družstva 500,- Kč měsíčně
11)  po účetní uzávěrce kontaktovat členy kontrolní komise
 
 
 
Souhlasím se zněním provedeného zápisu:
 
                                                                                                        Ing. Richter                             p. Kellner
                                                                                                        pí Machotková                        pí Šoltysová
                                                                                                        Soukupová                          Mgr. Zelený 
 
Vypracovala:  Jaroslava Soukupová 
V Praze dne 22.11.2007 
 

 
 
14. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA uskutečněná dne 28.11.2007
 
1)     přítomno 5 členů představenstva, Mgr. Zelený se omluvil
2)     tomu, kdo zaslal vyšší splátky např. za 3 měsíce, se tato převyšující částka odečte až na konci splátkového kalendáře,
      kromě těch, kteří zaplatí celou částku najednou
3)     pí Kassová požádala o klíče od sklepa, který jí byl dnes předán
4)     od ledna 2008 dořešit nové smlouvy na nebytové prostory
5)     projednání stížností členů ohledně úklidu. Firma Polygon byla pí Šoltysovou na nedostatky upozorněna.
      Další nedostatky projedná p. Kellner
6)     vyhotoven protokol o převzetí materiálů družstva a předáme Ing Trefilovi.
 
 
 
Souhlasím se zněním provedeného zápisu:       Ing. Richter                  p. Kellner
                                                                                  pí Machotková           pí Šoltysová    
                                                                                 pí Soukupová                        
 
 
Vypracovala: Jaroslava Soukupová
V Praze dne 30.11.2007
 

15. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA uskutečněná dne 12.12.2007
 
1)     přítomno 5 členů představenstva, Mgr. Zelený se omluvil pro nemoc
2)     obdrželi jsme dopis od Městské části Praha 12 ohledně nájemních smluv a následně odpovíme
3)     příští schůze zastupitelstva se uskuteční dne 19.12.2007 v 17hod. Na tuto schůzi byl pozván p. Brevčinský – ohledně nájemného.
4)     kdo nemá zaplombovaný vodoměr, nechť vhodí do schránky svůj požadavek. Jinak mohou být rozúčtovány nedoplatky.
 
 
 
Souhlasím se zněním provedeného zápisu:   Ing. Richter                                 p. Kellner
                                                                   pí Machotková                       pí Šoltysová  
                                                                   pí Soukupová                        
 
 
Vypracovala: Jaroslava Soukupová
V Praze dne 14.12.2007
                                                                                                                                                                        
 
16. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA uskutečněná dne 8.1.2008
 
1)     přítomni všichni členové představenstva
2)     na příští členské schůzi předložit návrh domovního řádu
3)     členům představenstva se koupí 6 Sim karet – pro každého jednu
4)     po dodání klíčů se tyto předají členům družstva i nájemníkům s dokladem
5)     Mgr. Zelený a pí Machotková zajistí zapsání změny předsedy a místopředsedy v obchodním rejstříku
 
 
 
Souhlasím se zněním provedeného zápisu:   Ing. Richter                           p. Kellner
                                                                      pí Machotková                       pí Šoltysová  
                                                                      pí Soukupová                         Mgr. Zelený
 
 
Vypracovala: Jaroslava Soukupová
V Praze dne 9.1.2008
 

 
17. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA uskutečněná dne 16.1.2008
 
1)     přítomno 5 členů představenstva, Mgr. Zelený se omluvil
2)     schůze se zúčastnil MUDr. Fencl za účelem předběžného projednání nových podmínek pronájmu ordinace, kterou má pronajatou ve vchodě 3073 Bytového družstva Daškova. Představenstvu MUDr. Fencl předložil svůj návrh, který zní takto: V případě, že by mu bylo nájemné zvýšeno jen nepatrně, chtěl by zde zůstat nejméně 5 let. V opačném případě je ochoten prostor uvolnit dříve – přibližně v květnu r. 2008
3)     Ing. Richter předběžně zjistí za jakou reálnou cenu by bylo možné prodat volné byty
4)     zaslána odpověď na dopis z MÚ Praha 12 ve kterém byl na naše družstvo vyvíjen nátlak, abychom přijali nájemníky do družstva. K odeslání tohoto dopisu z MÚ Praha 12 mělo dojít po intervenci některých z našich nájemníků na MÚ Praha 12, kde si nedůvodně stěžovali, že nebyli přijati do našeho družstva
5)     pí. Chabičovská požádala o možnost jednorázového zaplacení splátek na celý rok 2008 - vyhověno
6)     pí. Bártlová neplatí nájem, nepodepsala nájemní smlouvu a bude vyzvána k nápravě
 
 
 
Souhlasím se zněním provedeného zápisu:   Ing. Richter                           p. Kellner
                                                                      pí Machotková                 pí Šoltysová  
                                                                      pí Soukupová                        
 
 
Vypracovala: Jaroslava Soukupová
V Praze dne 22.1.2008
 
 
18. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA uskutečněná dne 23.1.2008
 
1)     přítomni všichni členové představenstva
2)     dostavil se pan Brevčinský, který získal ve výběrovém řízení vyhlášeném MÚ Praha 12 2 nebytové prostory (2x 3+1). Svůj návrh pan Brevčinský zašle družstvu písemně
3)     představenstvo akceptuje návrh MUDr. Fencla, že přednostně odstoupí od nájemní smlouvy
4)     upomínka pro p. Richtera, který má zajistit reálnou cenu pro možný prodej bytů – konkrétně 2 nebytových prostor (2x 3+1)
 
 
 
Souhlasím se zněním provedeného zápisu:   Ing. Richter                           p. Kellner
                                                                      pí Machotková                       pí Šoltysová  
                                                                      pí Soukupová                         Mgr. Zelený
 
 
Vypracovala: Jaroslava Soukupová
V Praze dne 24.1.2008  
 

 
19. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA uskutečněná dne 30.1.2008  
1)     účast 5 členů představenstva, Ing. Richter se omluvil
2)     bylo jednomyslně schváleno, že se uskuteční členská schůze v měsíci březnu, a to z důvodu vyúčtování a poskytnutí informací členům o hospodaření družstva
3)     oslovili jsme pí Patovou z realitní kanceláře Chirs kvůli prodeji volných nebytových prostor
4)     probíhá upřesnění domovního řádu, který předáme ke schválení členské schůzi v měsíci březnu
5)     p. Kellner zajistí koupi SIM karet pro členy představenstva      
Souhlasím se zněním provedeného zápisu:      
 
p. Kellner                             pí Šoltysová                 pí Machotková                    
Mgr. Zelený                      pí Soukupová                          
 
 
  Vypracovala: Jaroslava Soukupová V Praze dne 31.1.2008     
 
 

20. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA uskutečněná dne 7.2.2008  
1)     přítomni všichni členové představenstva
2)     odpovíme na dopis pana Brevčinského
3)     na schůzi 19.2.2008 je pozvána kontrolní komise      
Souhlasím se zněním provedeného zápisu:   Ing. Richter                          
 
p. Kellner                pí Machotková                    pí Šoltysová                                                                                                       pí Soukupová                 Mgr. Zelený    
 
Vypracovala: Jaroslava Soukupová V Praze dne 11.2.2008    
 
 

 
  21. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA uskutečněná dne 19.2.2008  
 1)     přítomno 5 členů představenstva, Mgr. Zelený se omluvil
2)     dostavila se kontrolní komise v počtu všech 3 členů
3)     kontrolní komisi byl předán návrh domovního řádu
4)     kontrolní komisi byl předán výpis výdajů Bytového družstva Daškova
5)     projednání bodů připravované členské schůze 6)     předběžný návrh prodeje bytů nájemníkům za 25.000,- Kč za 1 m2       Souhlasím se zněním provedeného zápisu:  
Ing. Richter                           p. Kellner                                                                    pí Machotková                  
 pí Šoltysová                       pí Soukupová                          
 
Vypracovala: Jaroslava Soukupová V Praze dne 22.2.2008                  
 
 

22. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA  uskutečněná dne 5. 3. 2008  
Přítomni: J. Richter, P. Kellner, I. Machotková, B. Šoltysová Omluveni: J. Zelený, J. Soukupová Za kontrolní komisi přítomna pí Rousová, omluveni p. Vorel, pí Šedivá    
 
1)  Pan Šandera prodal svá práva manželům Pilařovým
2)     Termín členské schůze je 18. 3. 2008
3)     Projednání programu členské schůze
4)     Návrh na odměnu panu Březinovi za úklid kolem kontejnerů – 1.500,-Kč
5)  Dohodnuta krátká schůzka představenstva před členskou schůzí dne 17. 3. 2008 v 18. hod.  
 
Jan Richter                                         Petr Kellner  
Ivana Machotková                               Blanka Šoltysová    
 
Zapsala. B. Šoltysová        
 
 

Zápis z 23. schůze představenstva konané dne 26.3.2008    
1) Přítomni: 5 členů   J. Zelený, P. Kellner, I. Machotková, B. Šoltysová, J. Richter     Omluven: 1 člen     J.Soukupová   2) p.Jun se zúčastnil jednání představenstva a byl seznámen s výsledky členské schůze.  
3) p.Brewczynski se taktéž zúčastnil jednání představenstva, byl rovněž seznámen se závěry členské schůze a předložil svůj návrh dohody o postoupení smlouvy o nájmu nebytového prostoru Daškova 3074.  
4) Po projednání představenstvo BDD a (s přihlédnutím stanoviska kontrolní komise), - odhlasovalo 5 hlasy pro, dodržet stávající dohodu a po řádné kolaudaci nebytových prostor,  uzavřít s p. Brewczynskim nájemní smlouvy (na tyto nebytové prostory), za podmínek stanovených smlouvou.  
5) Stanovisko bude oznámeno p. Brewczynskému bezodkladně.                                     
 
J.Zelený                                         P.Kellner                                   I.Machotková                                
B. Šoltysová                                  J. Richter       
 

 
Zápis z 24. schůze představenstva konané dne 2.4..2008    
Přítomni: 6 členů   J.Zelený, P.Kellner, I.Machotková, B.Šoltysová, J.Soukupová,    J.Richter  
1)         Dnešního dne byl přítomen pan Brewczynski a pan Kubiš. Pan Brewczynski podal návrh na postoupení
smluv na své 2 nebytové prostory a předloží požadavek na odstupné ve výši nákladů, které do těchto prostor investoval. Na základě cenové nabídky p.Brewczynského, rozhodne představenstvo družstva, spolu s kontrolní komisí, zda-li bude návrh akceptovat.    
2)       Představenstvo vybralo výběrovým řízením ze 3 nabídek, firmu OPREKO Praha 5,     na rekonstrukci osvětlení společných prostor, a to na základě komplexní nabídky a     a ceny. Výše uvedená firma by provedla rekonstrukci na klíč.      
 
J.Zelený                    P.Kellner                 I.Machotková            
B.Šoltysová              J.Richter                    J.Soukupová                                 
 
 

 Zápis ze schůze představenstva konané dne 13.5.2008  
Přítomni: J.Richter, P.Kellner, I.Machotková, J.Soukupová, B.Šoltysová   Omluveni: J.Zelený  
1)                 Představenstvo souhlasí s rekonstrukcí v bytě manželů Šustrových ve vchodě 3073.  
2)                 Bytoservis oznámil, že zvyšuje hodinovou mzdu a cestovné z 200,- Kč na 250,- od 1.7.2008.    
3)                 Po žádosti p. Čížka, ohledně výměny bytu, jsme oslovili realitní kancelář CHIRŠ.  
4)                 Připomínky k úklidu, byly okamžitě telefonicky řešeny p. Šoltysovou s ved.firmy Polygon – p. Jůzou.  
5)                 Firma OPREKO začala s rekonstrukcí světel ve společných prostorách.  
6)                 Ve vchodě 3075 byla zřízena kočárkárna.          
 
 
 J.Richter                      P.Kellner                   I.Machotková       J.Soukupová               B.Šoltysová   
 

Zápis ze schůze představenstva ze dne 28.5.2008
Přítomni: J. Zelený, J. Richter, P. Kellner, I. Machotková, B. Šoltysová Kontrolní komise: p. Vorel, pí Rousová Omluveni: J. Soukupová, R. Šedivá
 
Na základě výběrového řízení o odkoupení členských práv k bytu v přízemí 3074/1b, došla 1 nabídka – p. Jiřího Bednáře, která byla otevřena při společné schůzi představenstva a kontrolní komise. Dle rozhodnutí členské schůze ze dne 18.3.2008, byl po splnění všech podmínek výběrového řízení schválen dnešního dne odprodej členských práv k bytu 3074/1b p. Jiřímu Bednářovi, který, po řádném uhrazení nabídnuté finanční částky ve výši 2.401.000,- Kč za členský podíl, se stane členem Bytového družstva Daškova. Pražské teplárny oznámily odstávku teplé vody v termínu od 6.7. – 13.7.2008.    
 
J. Zelený                                      J. Richter                                          P. Kellner I. Machotková                              
B. Šoltysová                                            p. Vorel                                         pí. Rousová  
 

 
 
 Zápis ze schůze představenstva konané dne 16.7.2008    
Přítomni: I.Machotková, B.Šoltysová, J.Zelený, P.Kellner   Nepřítomni: J.Soukupová, J.Richter  
1)                 Byla vyhotovena konečná dohoda o narovnání s p.Brewczynskim a kolaudace nebyt. prostor proběhne dne 22.7.2008 v 9.oo hodin.  
2)                 p.Kopecký z domu 3074/byt č.7, převedl práva na svojí patku pí Kopeckou.  
3)                 p.Fryč požádal o souhlas s pronájmem svého bytu.  
4)                 Bude uplatněna další reklamace u firmy Miller, ohledně zatékání oken a stížností nájemníků.  
5)                 Uplatnění pojistné události na zatékání u pojišťovny Kooperativa nebylo akcepto- váno.        
 
I.Machotková               B.Šoltysová      
J.Zelený                          P.Kellner        
 

 
Zápis ze schůze představenstva ze dne 11.9.2008      
1)     Přítomni:  J.Zelený, I.Machotková, J.Soukupová, P.Kellner, B.Šoltysová         Nepřítomni: J.Richter  
2)       Navrhované jednání s nájemníky – termín 8.10.2008 na schůzi předsta-     venstva.  
3)       Bude zadána projektová dokumentace na renovaci vchodů, a současně           z důvodu zatékání, zateplení – izolace domů.  
4)       Ve sporu p.Fajgarové, nás bude zastupovat JUDr. Aubrechtová - jednání           (soudní stání) 22.10.2008.  
5)       Firma Kanfas provedla revizní kontrolu hydrantů. Ze zápisu z kontroly vyplývá odstranit závady do 30 dnů, tj. odstranění nábytku z chodeb a   zpřístupnění veškerých hydrantů.  
6)     Firma Kafka zhotoví mříže do sklepních prostor pouze v suterénu.  
7)     Vzhledem ke stížnostem nájemníků na nekvalitní služby úklidové firmy         Polygon, bude ukončena smlouva.        
 
  J.Zelený                                         I.Machotková                          P.Kellner    
J.Soukupová                                B.Šoltysová                                     
 

 
Zápis ze schůze představenstva ze dne 17.9.2008    
  Přítomni: J.Zelený, J.Richtr, P.Kellner, I.Machotková, J.Soukupová, B.Šoltysová    
1)     P.Machotková se zúčastnila dne 16.9.2008 jednání s JUDr.Ilonou Aubrechtovou ohledně zastupování ve sporu s pí Fajgarovou.  
2)     Dále se pí Machotková zúčastnila jednání s pí Mosbauerovou ohledně vyřešení izolace domů, parapetů, vchodů a stříšek – vypracování projektové dokumentace  
3)     Zástupce nájemníků p.Miloslav Jun potvrdil účast na schůzi představenstva na den 8.10.2008, ohledně možnosti dohody podmínek přijetí nových členů družstva  
4)     Představenstvo se dohodlo na základě porady s realitními makléři, postoupit družstevní práva  k bytům výběrovým řízením v nejvyšší nabídce   vchod 3073 přízemí – za nejnižší cenu 2.900.000,-
Kč   vchod 3074 přízemí – za nejnižší cenu 2.800.000,- Kč                
 
 J.Zelený                                       J.Richtr                                       P.Kellner    I.Machotková                              J.Soukupová                                B.Šoltysová              
 

 
Zápis ze schůze představenstva ze dne 14.1.2009     Přítomni: J.Zelený, V.Vorel, P.Kellner, I.Machotková, B.Šoltysová    
1)                 Odpověď nájemníků, že neakceptují naši nabídku prezentovanou na poslední členské schůzi –  ve výši 25.000,-  /m2 a navrhují dvojnásobnou částku základní ceny od MěÚ.  
2)                 Byla vypovězena smlouva na úklid s Polygonem k 31.12.2008, a byly uzavřeny nové smlouvy  s p.Chabou /3074,    p.  Mayerem /3073, p. Kadlecem /3075.          
3)                 Na bytovém odboru bylo zažádáno o rekolaudaci ordinace po MUDr.Fenclovi.  
4)                 Realitní kancelář GR Reality s.r.o. sehnala zájemce na budoucí bytový prostor 3+1 po MUDr. Fenclovi za cenu 2.300.000,-Kč.  
5)                 Písemné upozornění sl.Dejlové, že z důvodu dlouhodobého neplacení nájmu (porušení stanov), může přijít o svá     práva   k družstevnímu bytu.      
 
            J. Zelený                                            V.Vorel                                              P.Kellner  
               I.Machotková                                     B.Šoltysová          

 
  Zápis ze schůze představenstva ze dne 28.1.2009      
  Přítomni: J.Zelený, P.Kellner, V.Vorel, I.Machotková, B.Šoltysová    
1)     V úterý 2.2.2009 je domluven termín na předání bytu po zemřelé pí Uhrové.  
2)     Představenstvo se dohodlo, že dluh pí Bartlové za nájem nebytového prostoru ve                výši 2.514,-Kč bude zahrnut do ztrát nevymahatelné částky. (Daná částka je kompenzací investice pí Bartlové do nebytového prostoru)  
3)     18.2.2009 bude mimořádná členská schůze – přijetí nového člena družstva  
4)     Výběr PVC na schody v rekonstruovaných vchodech.   5)     Dne 22.1.2009 byl zaslán dopis sl.Dejlové ohledně dluhu na nájemném.                  
 
              J.Zelený,                   P.Kellner,                              
              V.Vorel,                        I.Machotková,                 B.Šoltysová    
 

 
Zápis ze schůze představenstva ze dne 9.2.2009 /mimořádná krátká schůzka/    
1)                 Na schůzi představenstva se dostavila Mgr. Turňová, která zastupuje Realitní kancelář GR Reality s.r.o. – za účelem uzavření zprostředkovatelské smlouvy.  
2)                 Představenstvo bylo seznámeno se stížností p. Šlamiara ze vchodu 3075, ohledně    
Problematického chování a vandalismu, znečišťování v průchozích chodbách, apod.      
 
J.Zelený                                       V.Vorel                                             P.Kellner        
B.Šoltysová                                          I.Machotková                            

 
 
Schůze představenstva ze dne 4.3.2009         Přítomni: J.Zelený, P.Kellner, V.Vorel, I.Machotková, I.Kopecká, B.Šoltysová  
1)                 Uvítání nové členky představenstva paní Ivety Kopecké s ostatními členy a seznámení s problematikou schůzí.  
2)                 Je blokován byt č.36 v přízemí 3074 pí Šustrové do konce března. Jinak bude nabídnut RK k prodeji.  
3)                 Byly řešeny návrhy dispozic sklípků ve vchodě 3074 a 3075. Plánovaný počátek stavebních prací je cca duben 2009.  4)                 Hlasování o firmě, která bude provádět rekonstrukci sklípků – nejprve ve vchodě 3075 a dle osvědčení bude   pokračovat i ve vchodě 3074, nebo bude vybrána firma jiná.  
5)                 Byla vybrána firma OPREKO počtem 5:1                         
 
  J.Zelený                                       P.Kellner                               V.Vorel                     I.Machotková                               I.Kopecká                             B.Šoltysová                            
    

 
Zápis ze schůze představenstva ze dne 6.4.2009
 
 
Přítomni:   J.Zelený, P.Kellner, V.Vorel, I.Machotková, B.Šoltysová
 
Omluveni: I.Kopecká
 
1)                 Byl domluven předběžný termín členské schůze na středu 29.4. nebo 30.4.2009
 
2)                 Sestavení programu členské schůze
 
3)                 Příští schůze představenstva – pondělí 20.4. v 19.30 hod.
 
 
 
 
 
J.Zelený                                             P.Kellner                                           V.Vorel
 
  I.Machotková                                   B.Šoltysová
 

 
Zápis ze schůze představenstva ze dne 21.4.2009
 
 
 
Přítomni: J.Zelený, P.Kellner, V.Vorel, I.Kopecká, I.Machotková,B.Šoltysová
 
Za kontrolní komisi: pí Rousová, Plačková   Omluvena – R.Šedivá
 
 
 
 
1)                 Výběrové řízení na fasádu
2)                 Příprava členské schůze
3)                 Jednání s kontrolní komisí
4)                 Řešení společné antény
5)                 Redukce kontejnerů na odpad
6)                 Vypovězení pojistné smlouvy s Kooperativou (nevýhodná sml.) a uzavření nové smlouvy s Generali.
 
 
 
 
J.Zelený                                 P.Kellner                               V.Vorel
 
 
 
I.Kopecká                               I.Machotková                         B.Šoltysová
 

  
 
Zápis ze schůze představenstva ze dne 14.10.2009
 
 
 
Přítomni:  J.Zelený, P.Kellner, I.Machotková, B.Šoltysová, I.Kopecká
 
Omluveni: V.Vorel
 
1)                 Pan Jun přednesl návrh na odstoupení od nájemní smlouvy. Družstevníci budou informováni, na členské schůzi.
 
2)                 Představenstvo rozhodlo (na základě doporučení tepláren), o přidání teploměrných měřičů pro sousední družstva v čp. 3076 + 3077, kterým náklady doposud přeúčtováváme.
 
3)                 V průběhu listopadu, bude svolána členská schůze – termín bude upřesněn.
 
4)                 Představenstvo zjišťuje cenové nabídky na zasklení lodžií, které předloží členské schůzi.
 
 
  J.Zelený,                                         P.Kellner                                         I.Machotková                                      
 
 
 
B.Šoltysová                                         I.Kopecká
 
 
 

Zápis ze schůze představenstva ze dne 26.11.2009
 
 
Přítomni: J.Zelený, I.Machotková, P.Kellner, B.Šoltysová
 
Omluveni: I.Kopecká, V.Vorel
 
1)     Představenstvo obdrželo námitky Ing.Trefila, ohledně zápisu připomínek vznesených na   členské schůzi BDD dne 8.11.2009.
Vznesené připomínky budou zveřejněny na internetu BDD tehdy, až budou představenstvu dodány v elektronické podobě, tak jak bylo p.Ing.Trefilem přislíbeno na členské schůzi.
 
2)     Představenstvo řešilo formu písemné odpovědi nájemníků na jejich zavádějící nabídky.
 
3)     Představenstvo vyrozumí p. Juna o problému hlasování k jeho návrhu o uvolnění bytu.
 
4)     Představenstvo neschválilo žádost p.Ing. Trefila ke zplnomocnění k projednání s odborem výstavby, za účelem legalizace mříží.
 
5)     Družstevníci ze 6. nadzemního podlaží v čísle 3073 budou písemně vyzváni ke sjednání nápravy (k přeložení hydrantu, nebo k odstranění mříží).
 
6)     Představenstvo zpracovává nabídku na výběrové řízení k nebytovému prostoru ve vchodě 3075.
 
7)     Firma Výběr Reality našla vážného zájemce na byt ve vchodě 3074, který složil zálohu ve výši 100.000,-Kč, z celkové ceny 2.500.000,-Kč.
 
8)     Představenstvo pověřilo své 2 členy k jednání o možnosti získat finanční dotaci z programu ministerstva životního prostředí.
 
9)     Kontrolní komise předložila představenstvu další připomínky p.Ing. Trefila.
 
 
              J.Zelený v.r.                                             P.Kellner v.r.
 
         I.Machotková v.r.                                   B.Šoltysová v.r.  
         
   
         
 
 
     
  Zápis ze schůze představenstva za účasti kontrolní komise ze dne 12.1.2010
 
Přítomni
              Za kontrolní komisi: p.Zemanová, p.Plačková, p.Rousová
              Za představenstvo: p.Zelený, p.Kellner, p.Vorel, pí Machotková, pí Šoltysová
              Omluveni: p.Kopecká
 
1)     Byly otevřeny 4 obálky – nabídky na koupi bytu č. 35 ve vchodě 3075
p. Martin Vostárek           1.601.000,- Kč               bytem P.9, Hlaďova 675/10
p. Libor Ruchař                  1.551.000,- Kč                            P.4, Hasova 3091
p. Dagmar Zelená               1.639.000,- Kč                            P.4, Daškova 3075/12
p. Renata Benediktová      1.600.000,- Kč                               P.7, Veletržní 42/290
 
              Výběrovým řízením, při otevření obálek vyhrála nejvyšší nabídka 1.639.000,-Kč pí Zelené D.
              Do 30 dnů budou všichni zájemci obeznámeni o výsledku řízení.
 
 
  Zápis podepsali všichni přítomní vlastní rukou.
 
Vypracovala: Blanka Šoltysová
V Praze dne 14.1.2010

 
 
Zápis ze schůze představenstva ze dne 15.3.2010
 
 
 
Přítomni: J.Zelený, V.Vorel. P.Kellner, I.Machotková, I.Kopecká, B.Šoltysová
 
 
1)     Příprava členské schůze
 
2)     Výběr firmy na zasklení lodžií
 
3)     Příprava podkladů pro kontrolní komise
 
 
 
 J.Zelený                                                                                V.Vorel
 
 
 
            P.Kellner                                                                               I.Machotková
 
 
 
           I.Kopecká                                                                            B.Šoltysová
 

  
Zápis ze schůze představenstva ze dne 1. 6. 2010
Přítomni:                     Jiří Zelený
Ivana Machotková
Blanka Šoltysová
Iveta Kopecká
Petr Kellner
Václav Vorel
Hosté:                         Kontrolní komise
 
Projednáno:
1.     Podnájemník pan Bulánek ze vchodu 3075 projevil zájem odkoupit byt, ve kterém bydlí. Prodej členských práv se uskuteční v lednu 2011 za cenu odsouhlasenou členskou schůzí.
 
2.     Kontrolní komise byla seznámena s ukončením smlouvy s T-mobile a přechodem k Vodafone v průběhu června 2010 a pod.
 
3.     Byla projednána stížnost paní Šefránkové na pana Čermáka. Pes pana Čermáka není pravidelně venčený, znečišťuje svými výkaly chodbu a hlasitě štěká. Jmenovaný člen družstva je povinen urychleně tuto situaci řešit, na což ho upozorňuje dopis vedení Družstva.
 
4.      Společnost Cen Trio zavedla optické kabely.
 
5.      Investice v příštím kalendářním roce:          
      výměna vodoměrů a uzávěrů teplé a studené vody v bytech
 
 
 
J. Zelený                                             P. Kellner                                            V. Vorel
 
 
I. Kopecká                                          I. Machotková                                    B. Šoltysová

  
Zápis ze schůze představenstva ze dne 28. 7. 2010
 
Přítomni:                     Jiří Zelený
Ivana Machotková
Blanka Šoltysová
Iveta Kopecká
Petr Kellner
Václav Vorel
 
Projednáno:
1.      Převzetí zasklení lodžií. Penalizace firmy za pozdní namontování ve výši 30 000,- Kč.
 
2.      Zakonzervování nouzového osvětlení.
 
3.      17. 8. 2010 v 9,00 hod. se sejdou zástupci představenstva s místopředsedkyní Městské části Prahy 12 za účelem projednání betonové plochy na jižní straně mezi domy 3073 a 3074. Taktéž by mělo dojít k odstranění kabelu trčícímu ze země před domem 3075.
 
4.      Bude provedena oprava uvolněného zábradlí u vchodu do domu 3074.
 
5.      Zvážení vytvoření spořícího podúčtu z důvodu zvýšení úrokové sazby.      
 
6.      Vytmelení a natření okenních rámů kadeřnictví ve vchodě 3073.
 
7.      Předpokládaná odstávka teplé vody bude od 16. do 20. 8. 2010.
 
 
 
J. Zelený                                             P. Kellner                                            V. Vorel
 
 
I. Kopecká                                          I. Machotková                                    B. Šoltysová
 

Nový blok - dvojitým klikn

Zápis ze schůze představenstva ze dne 7. 9. 2010

 

Přítomni:                     Jiří  Zelený

Iveta Kopecká

Petr Kellner

Václav Vorel

 

Projednáno:

 

 1. Odpověď Městské části Praha 12 na dopis

 

 1. Příprava vyúčtování za teplo a TV sousedním družstvům

 

 1. Oslovení firem za účelem pokládky lina

 

 1. Příprava členské schůze (5. – 7. 10. 2010)

 

 1. Vyplacení mimořádného členského vkladu Březinům         

 

 1. Výběr madel na schodiště

 

 

 

 

J. Zelený                                             P. Kellner                                            V. Vorel

 

 

 

I. Kopecká                                         

utím zde zahájíte úpravu bloku...


Zápis ze schůze představenstva ze dne 20. 9. 2010

 

Přítomni:                     Jiří  Zelený

Ivana Machotková

Blanka Šoltysová

Iveta Kopecká

Petr Kellner

Václav Vorel

 

Projednáno:

 

 1. Sdělení nájemníkům o navýšení nájmu od 1. 1. 2011

 

 1. Vyřízení žádosti paní Strnadové (bude provedena kompenzace zasklení lodžií jako u garsonek). Taktéž bude provedena kompenzace nájemníkům, kteří již měli zaskleno.

 

 1. Bytové družstvo 3076 bude též zateplovat

 

 1. Jednání s kontrolní komisí – program členské schůze

 

 

 

 

J. Zelený                                             P. Kellner                                            V. Vorel

 

 

 

I. Kopecká                                          I. Machotková                                    B. Šoltysová


Nový blok - dvojitým kliknutím zde zahájíte úpravu bloku...

 

Zápis ze schůze představenstva ze dne 6. 1. 2011

 

Přítomni:         Ivana Machotková                  Omluveni:       Jiří Zelený

Petr Kellner

Iveta Kopecká                                               

Václav Vorel

Blanka Šoltysová

 

Projednáno:

 

 1. Jednání s Klánovými a paní Krškovou

 

 1. Jednání s Proškovými

 

Všichni přítomní mají zájem o odkup bytu za částku 20 000,-Kč / m2. Budou si vyřizovat potřebné podklady pro získání hypotéky.

 1. Byl proveden odečet teplé a studené vody

 

 1. Představenstvo se dohodlo s firmou která vyměňuje lina v našich domech, na  pravidelných kontrolách kvality provedené práce.

 

 

 

 

P. Kellner                                            I. Machotková                                                V. Vorel

 

 

 

I. Kopecká                                          B. Šoltysová                           


Zápis ze schůze představenstva ze dne 6. 1. 2011

 

Přítomni:         Ivana Machotková                  Omluveni:       Jiří Zelený

Petr Kellner

Iveta Kopecká                                               

Václav Vorel

Blanka Šoltysová

 

Projednáno:

 

 1. Jednání s Klánovými a paní Krškovou

 

 1. Jednání s Proškovými

 

Všichni přítomní mají zájem o odkup bytu za částku 20 000,-Kč / m2. Budou si vyřizovat hypotéku.

 1. Byl proveden odečet teplé a studené vody

 

 1. Představenstvo dohodlo s firmou na výměnu lina pravidelné kontroly provedené práce.

 

 

 

 

P. Kellner                                            I. Machotková                                                V. Vorel

 

 

 

I. Kopecká                                          B. Šoltysová                           


Zápis ze schůze představenstva ze dne 7. 3. 2011

 

Přítomni:         Ivana Machotková                  Jiří Zelený

Petr Kellner                            Václav Vorel

Blanka Šoltysová                    Iveta Kopecká                                               

 

Projednáno:

 

 1. Řešení stížnosti paní Krškové (nadměrný hluk ze sousedních bytů, zápach, štěkání psů, prašnost apod.)

 

 

 1. Zasklení výloh by mělo být provedeno do konce března 2011

 

 

 1. Zvážení možnosti výměny servisní firmy na správu výtahů

 

 1. Doladění smlouvy na odběr tepla a teplé vody se sousedními družstvy

 

 

 1. Zadání projektu na rekonstrukci ležatých rozvodů TU a TUV (osamostatnění našeho družstva)

 

 1. Příprava členské schůze, která by měla být 12. Nebo 14. 4. 2011 v ZŠ profesora Švejcara

 

 

 

P. Kellner                                            I. Machotková                                                V. Vorel

 

 

I. Kopecká                                          B. Šoltysová                                                   J.Zelený


Zápis ze schůze představenstva ze dne 30. 3. 2011

 

Přítomni:         Ivana Machotková                  Jiří Zelený

Petr Kellner                            Václav Vorel

Blanka Šoltysová                    Iveta Kopecká                                               

 

Projednáno:

 

 1. Schválení odkoupení společných prostor v 8. patře 5,7m2 pro paní Machotkovou

 

 

 1. Odpověď paní Krškové na její stížnost

 

 

 1. Vyplnění formulářů pro statistický úřad

 

 

 1. Řešení úklidu společných prostor (bude objednán kontejner)

 

 

 

 

P. Kellner                                            I. Machotková                                                V. Vorel

 

 

 

I. Kopecká                                          B. Šoltysová                                                   J.Zelený 


Zápis ze schůze představenstva ze dne 27. 4. 2011

 

Přítomni:         Ivana Machotková                  Jiří Zelený

Petr Kellner                            Václav Vorel

Blanka Šoltysová                    Iveta Kopecká                                               

 

Projednáno:

 

 1. Jednání s paní Krškovou – řešení stížnosti:
 • družstvo zajistí opravu zvonků
 • družstvo zajistí opravu usazení okna
 • družstvo nebude platit zhodnocení bytu, které paní Kršková udělala
 • do 2 měsíců se paní Kršková rozhodne, zda byt odkoupí, či nikoli

 

 

 1. Jednání s panem Růžičkou – firma na zasklení výloh

 

 

 1. Návrh žádosti pro Českou teplárenskou na osamostatnění měření topení

 

 

 1. Schválení odkoupení části chodby panu Krebsovi (před jeho bytem v 11. patře 3074) – o velikosti 5,7 m2

 

 

 

P. Kellner                                            I. Machotková                                                V. Vorel

 

 

 

I. Kopecká                                          B. Šoltysová                                                   J.Zelený 


Zápis ze schůze představenstva ze dne 5. 5. 2011

 

Přítomni:         Ivana Machotková                  Jiří Zelený

Petr Kellner                            Václav Vorel

Blanka Šoltysová                    Iveta Kopecká                                               

 

Projednáno:

 

 

 1. Přízemní byty neplatí za výtah

 

 

 1. Jednání s předsedy družstev z domů 3076 a 3077 o rozdělení měření ÚT na tři samostatné jednotky (předběžná cena je 200 000,- Kč, každý vchod bude platit jednu pětinu, t.zn. naše dužstvo 120 000,- Kč):

 

 • pan Neckář – předseda Společenství pro Dům Daškova 3076, Praha 4 projedná oddělení měření ve svém družstvu a červnu nám sdělí rozhodnutí
 • pan Hencl – předseda Bytového družstva Daškova 3077 taktéž

 

 

 1. Další schůze představenstva bude 25. 5. 2011

 

 

 

 

P. Kellner                                            I. Machotková                                                V. Vorel

 

 

 

I. Kopecká                                          B. Šoltysová                                                   J.Zelený 


Zápis ze schůze představenstva ze dne 17. 10. 2011

 

Přítomni:         Ivana Machotková                  Jiří Zelený

            Petr Kellner                            Václav Vorel

            Blanka Šoltysová                    Iveta Kopecká                                               

 

Projednáno:

 

 1. Firma Růžička dokončila výměnu dvou výloh. Výlohu ve vchodě 3075 nainstaluje firma Kolínský

 

 1. Pan Trefil podepsal smlouvu se splátkovým kalendářem

 

 

 1. Průšovi jsou od července 2011 družstevníky. Klánovi se jimi stali k 1. říjnu 2011

 

 

 1. Nájemníky zůstali: Kršková, Bulánek, Běloveský

 

 1. Členská schůze je naplánována na konec listopadu 2011. Ve středu 9. 11. proběhne příprava programu členské schůze a 14. 11. se sejde vedení družstva s kontrolní komisí.

 

 1. Vedení družstva shromažduje informace od firem instalujících tepelná čerpadla (vstupní investice, následné šetření financí za odběr topení a teplé vody apod.)

 

 

 

P. Kellner                                            I. Machotková                                                V. Vorel

 

 

I. Kopecká                                          B. Šoltysová                                                   J.Zelený

 


Zápis ze schůze představenstva ze dne 9. 11. 2011

 

Přítomni:         Ivana Machotková                  Jiří Zelený

            Petr Kellner                            Václav Vorel

            Blanka Šoltysová                    Iveta Kopecká                                               

 

Projednáno:

 

 1. Paní Kršková a pan Diviš požádali o odkup bytu. Zaplatit by měli do konce roku 2011

 

 

 1. Zvážení nabídky firmy Kaden-vodoměry na výměnu vodoměrů a kulových uzávěrů

(s elektronickým odečtem)

 

 

 1. Zadání nabídky firmám na výměnu madel a vymalování domů

 

 

 1. Příprava členské schůze

 


 

 

 

Zápis ze schůze představenstva ze dne 14.11.2011

 

 

 Přítomni:                     I.Machotková, J.Zelený, P.Kellner, V.Vorel, B.Šoltysová

 

Za kontrolní komisi: p.Rousová, p.Zemanová, p. Krebs

 

 

 1. Projednání nedoplatku p. Plačkové

 

 1. Příprava členské schůze  s připomínkami kontrolní komise

 

 1. Doplnění programu členské schůze

 

 

 

 I.Machotková                                     J.Zelený                                   P.Kellner

 

 

 V.Vorel                                    B.Šoltysová

 

 

p.Rousová                                           p.Zemanová                            p.Krebs

TOPlist
Tvorba webových stránek na PageRide.com  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek