Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Stanovy

 

 

 

                  
S T A N O V Y
BYTOVÉHO DRUŽSTVA DAŠKOVA

 
Obsah:
Část první       Základní ustanovení
Část druhá      Členství v družstvu
Část třetí         Orgány družstva
Část čtvrtá      Hospodaření družstva
Část pátá        Nájem družstevního bytu
Část šestá      Závěrečná ustanovení
 
 
 
Část I.
Základní ustanovení
 
 
                                                                                       Článek 1
                                                                             Úvodní ustanovení
 
1)      Družstvo je společenstvím osob založeným za účelem koupě bytových domů v Praze 4,
Daškova 3073, 3074, 3075 s pozemky k nim příslušejícími a zajišťování bytových potřeb
svých členů.
2)      Družstvo je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
3)      Posláním družstva je společně pečovat o svůj domovní fond a společným hospodařením dosahovat co nejefektivnější údržby a modernizace svého majetku.
 
 
Článek 2
Firma a sídlo družstva
 
1) Obchodní firma:    Bytové družstvo Daškova.
2) Sídlo firmy:            Praha 4 - Modřany, Daškova 3073, PSČ 143 00
 
 
Článek 3
Předmět činnosti družstva
 
1.      Předmětem činnosti družstva je hospodaření s byty, nebytovými prostory a společným majetkem družstva a zajišťování správy a provozu bytového domu.
2.      Činností družstva při zajišťování správy a provozu bytového domu se rozumí zejména:
a)      pronájem bytů, společných a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv,
b)      zajišťování základních služeb spojených s bydlením,
c)      zajišťování údržby, oprav a rekonstrukce domu
 
 
 
ČÁST II.
ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU
 
Článek 4
Vznik členství
 
1)     Členem družstva může být zletilá osoba,občan s trvalým pobytem na území České republiky.
2)     Členství v družstvu vzniká:
a)      zakládajícím členům dnem vzniku družstva, tj. dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku,
b)      dnem rozhodnutí představenstva o přijetí žadatele za člena na základě písemné přihlášky a zaplacení základního členského vkladu, přičemž své rozhodnutí představenstvo prokazatelně oznámí žadateli do třiceti dnů od doručení přihlášky družstvu, 
c)      převodem či přechodem členství,
d)      jiným způsobem stanoveným zákonem.
 
Článek 5
Společné členství manželů
 
1)     Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu manželi též společné členství. V takovém případě jsou manželé z tohoto členství oprávněni a povinni společně a nerozdílně. 
2)     Mohou se vzájemně kdykoliv zastupovat podle obecně závazných právních předpisů. Ve věcech týkajících se členství a dispozice s bytem se vyžaduje společná účast manželů při jednání nebo notářsky ověřené vyjádření druhého z manželů.
3)     Manželé - společní členové mají při všech hlasováních jen jeden hlas, přičemž družstvo nezkoumá platnost takového vyjádření z hlediska občanskoprávní úpravy společného jmění manželů a souvisejících ustanovení a považuje jej vždy za platné.
4)     Společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě, že manželé předloží družstvu písemnou dohodu o společném členství v družstvu na základě převodu členských práv a povinností z manžela-samostatného člena družstva na oba manžele. Společné členství manželů v družstvu vznikne dnem uvedeným v dohodě.
5)     Manželé-společní členové jsou ze společného členství v družstvu oprávněni společně a nerozdílně a mají jedno společné členství, vázané na jeden členský vklad a jeden hlas při hlasování.
6)     Ustanovení odst. 1) neplatí, pokud manželé spolu trvale nežijí.
7)     Samostatné členství jednoho z manželů, společných nájemců družstevního bytu, se výměnou za jiný družstevní byt mění na společné členství manželů.
 
Článek 6
Práva a povinnosti členů družstva
 
Člen družstva má zejména právo:
a)      na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu
b)      podílet se na rozvoji, řízení a kontrole činnosti družstva,
c)      účastnit se jednání a rozhodování členské schůze a veškeré další činnosti, která není vyhrazena voleným orgánům,
d)      volit a být volen do orgánů družstva,
e)      vznášet připomínky, stížnosti a náměty včetně hodnocení činnosti družstva jako celku, jeho orgánů a pracovníků. O vyřízení musí být písemně informován do 30 dnů po jejich písemném podání,
f)        na obdržení ročního přehledu hospodaření družstva,
g)      na kopie zápisů z členských schůzí družstva (pokud projeví zájem),
 
 
h)      na roční vyúčtování zaplacených záloh za služby poskytované s užíváním bytu,
i)        podílet se další majetkovou účastí na činnosti družstva,
j)        poskytnout byt do podnájmu pouze se souhlasem družstva,
k)      být seznámen s evidencí členů družstva,
l)        další práva vyplývající z příslušných ustanovení stanov družstva.
 
Člen družstva je zejména povinen:
a)      dodržovat stanovy družstva a plnit usnesení jeho orgánů,
b)      uhradit základní a další členský vklad, určený jako podíl na koupi domu a pozemku, ve stanovené výši a lhůtách,
c)      plnit povinnosti vyplývající z nájmu bytu podle těchto stanov, nájemní smlouvy, případně domovního řádu, 
d)      v případě převodu svých členských práv spojených s nájmem bytu na další osobu, uhradit celou nesplacenou výši svého závazku na podílovou úhradu kupní ceny domu, výjimkou je převod členství mezi rodinnými příslušníky.
e)      chránit družstevní majetek, upozorňovat včas na závady a nutnost oprav, řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu,
f)        zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatními členy družstva, chránit dobré sousedské vztahy vlastním ohleduplným a slušným chováním k ostatním členům družstva a seriózním přístupem ke společným problémům v domě.                                                                     
 
   Článek 7
Vklady členů družstva
 
1.      Základní členský vklad činí 5.000,- Kč a je splatný při založení družstva do 15 dnů od
      konání ustavující členské schůze, za trvání družstva současně s podáním členské
      přihlášky. Základní členský vklad je trvalým vkladem člena družstva.
2.      Další členský vklad je splatný ve výši a lhůtách podle zvláštního ujednání mezi členem a družstvem. Je odvozen od nájemního vztahu ke konkrétnímu bytu a představuje podíl člena na kupní ceně domu a zastavěných pozemků.
3.      Mimořádný členský vklad je splatný ve výši a lhůtách podle zvláštního ujednání mezi zakládajícím členem a družstvem. Je to vklad, který představuje podíl člena na splácení té části kupní ceny domů, která připadá na nebytové prostory a byty, jejichž nájemci se nestanou zakládajícími členy družstva. Mimořádný členský vklad podléhá zúčtování a bude vrácen v plné výši zakládajícím členům družstva poté, kdy družstvo získá další členské vklady od nových členů za doby trvání družstva.
4.      Majetkovou účastí člena družstva v družstvu je:
a)      základní členský vklad,
b)      další členský vklad,
c)      další majetková účast.
5.      Členský podíl je souhrn základního členského vkladu a dalšího členského vkladu.
 
Článek 8
Zánik členství
1) Členství v družstvu zaniká:
a)      nezaplacením dalšího členského vkladu v případě jednorázové platby,
b)      nesplacením dvou měsíčních splátek dalšího členského vkladu (tj. podílu na kupní ceně domu)  v průběhu kalendářního roku ani přes výzvu družstva,
c)      písemnou dohodou,
d)      vystoupením,
e)      převodem a přechodem členství,
f)        úmrtím člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice,
g)      vyloučením,
h)      zánikem družstva,
h)   dalšími způsoby podle zákona.
2) Při zániku členství podle odst. 1) písm. a), b), c), d) je člen, který je současně nájemcem družstevního bytu, povinen byt vyklidit a vyklizený předat družstvu do 1 měsíce od zániku členství.
 
Článek 9
Převod členství
 
1)        Člen může převést svá práva a povinnosti, spojené s členstvím v družstvu, včetně práva nájmu družstevního bytu na osobu, která splňuje podmínky vzniku členství. Převod práv a povinností spojených s členstvím na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením dohody o převodu členství družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této dohodě. Podpisy na dohodě o převodu členských práv a povinností musí být úředně ověřeny.
2)        Majetkové vypořádání provádějí účastníci převodu sami mezi sebou, majetkové vypořádání prostřednictvím družstva se nepřipouští.
3)        V případě převodu svých členských práv spojených s nájmem bytu na další osobu je převádějící povinen uhradit celou nesplacenou výši svého závazku na podílovou úhradu kupní ceny domu. Výjimkou je převod mezi rodinnými příslušníky.
 
 
Článek 10
Přechod členství
 
1)      Členství v družstvu přechází na základě schválené dohody o výměně družstevního bytu a současně dohody o převodu členských práv a povinností.
2)      Jestliže zemře nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl.
3)      Smrtí jednoho z manželů – společných nájemců bytu zaniká společný nájem bytu manžely. Bylo-li právo na družstevní byt nabyto za trvání manželství, zůstává členem družstva pozůstalý manžel a jemu náleží členský podíl; k tomu přihlédne soud v řízení o dědictví. Jestliže zemřel manžel, který nabyl právo na družstevní byt před uzavřením manželství, přechází jeho smrtí členství v družstvu a nájem družstevního bytu na toho dědice, jemuž připadl členský podíl. Jde-li o více předmětů nájmu, muže členství zůstavitele přejít na více dědiců.
4)      Jestliže člen získá v družstvu další členství, spojené s nájmem družstevního bytu, vzniknou mu dvě samostatná členství a dva samostatné nájmy družstevního bytu.
 
Článek 11
Vyloučení člena z družstva
 
1)      Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže závažným způsobem a opětovně přes výstrahu porušuje své členské povinnosti stanovené zákonem, těmito stanovami, nebo nájemní smlouvou, porušuje pravidla občanského soužití, omezuje práva ostatních členů družstva, záměrně poškozuje majetek družstva nebo po dobu 3 měsíců nehradí stanovené platby.
2)      Důvodem vyloučení může být také, byl-li člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členům družstva.
3)      Písemné rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být vyloučenému členu doručeno. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod vyloučení, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy bylo rozhodnutí o vyloučení členu doručeno formou doručení do vlastních rukou. Jestliže člen nepřevezme zásilku odeslanou na adresu, která je představenstvu družstva známa, považuje se tato zásilka za doručenou dnem vrácení zásilky jako nedoručitelné.
4)      Člen má právo proti rozhodnutí o vyloučení podat odvolání k členské schůzi. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, toto právo zaniká.
5)      Při hlasování členské schůze o odvolání člena proti rozhodnutí představenstva o vyloučení, člen, o jehož vyloučení se jedná, nehlasuje.
6)      Se zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne její nájem bytu. Po vrácení bytu družstvu bude bývalému členovi vyplacen jeho členský vklad, tj. základní a další členský vklad a to nejpozději po uplynutí 3 měsíců od vrácení bytu.
 
Článek 12
Zánik společného členství manželů
 
1) Společné členství manželů v družstvu zaniká:
a)      písemnou dohodou rozvedených manželů,
b)      zánikem společného jmění manželů (SJM),
c)      úmrtím jednoho z manželů,
d)      rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu družstevního bytu rozvedenými manželi.
2) Zanikne-li společné členství manželů v družstvu úmrtím jednoho z nich, zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu pozůstalý manžel.
3) Po rozvodu manželství zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo rozhodnutím soudu.
 
Článek 13
Vypořádání členského vkladu
 
1)      Se zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne její nájem bytu. Po vrácení bytu družstvu bude bývalému členovi vyplacen jeho členský podíl, tj. základní a další členský vklad a to nejpozději po uplynutí 3 měsíců od vrácení bytu.
2)      Členský podíl bude vyplacen také bývalému členovi, který nebyl nájemcem bytu družstva, nejpozději do tří měsíců po ukončení členství.
3)      Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. O takovou započitatelnou částku se vypořádací podíl sníží.
4)      Zánikem členství v důsledku převodu nebo přechodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu nebo v důsledku výměny bytu, nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou.
 
 
Článek 14
Členská evidence
 
1)      Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje jméno a příjmení, titul, bydliště, datum narození a výše splaceného členského podílu. V seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. 
                                                  
 
ČÁST III.
ORGÁNY DRUŽSTVA
 
Článek 15
Orgány družstva
Orgány družstva jsou:
a)      členská schůze,
b)      představenstvo,
c)      kontrolní komise.
 
Článek 16
Členská schůze
 
1)   Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, kde členové uplatňují právo řídit záležitosti družstva a kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů.
2)   Členskou schůzi družstva svolává předseda představenstva podle potřeby, minimálně dvakrát ročně.
3)   Pořad jednání musí být oznámen na pozvánkách zaslaných členům družstva nejpozději 15 dnůpřed konáním členské schůze. Písemné pozvánky dále obsahují datum, hodinu a místo jednání. Spolu s pozvánkou se zpravidla zasílají i písemné podkladové materiály.
4)   Členská schůze má pravomoci stanovené zákonem. Do její výlučné pravomoci zejména patří:
a)      přijímat a měnit stanovy, rozhodovat o základních otázkách činnosti družstva,
b)      volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise,
c)      volat k odpovědnosti ty členy orgánů, kteří svým jednáním způsobili družstvu škodu nebo porušili stanovy,
d)      projednávat a schvalovat zprávy představenstva o činnosti družstva,
e)      schvalovat zásady hospodaření, projednávat plán  údržby a rekonstrukcí domů jako základ pro výši nájemného, schvalovat výši nájmu,
f)        schvalovat řádnou účetní závěrku,
g)      rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztrát,
h)      určovat druhy závazků nebo výši finančního limitu, do kterého představenstvo samostatně uzavírá smlouvy a další závazky družstva na záležitosti správy domu,
i)        určovat druhy závazků nebo výši finančního limitu, od kterého rozhoduje o uzavírání závazků družstva členská schůze,
j)        určovat výši finančního limitu od kterého je povinnost uzavírat smlouvy na opravy domu na základě výběrového řízení (velké opravy),
k)      projednávat připomínky a návrhy členů družstva,
l)        přijímat nové členy družstva (kromě těch, kteří se stanou členy na základě převodu členských práv a povinností případně děděním),
m)   rozhodovat o pronájmech bytových či nebytových prostorů,
n)      rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi,
o)      rozhodovat o převodu bytů do vlastnictví o zrušení či likvidaci družstva,
p)      rozhodovat o přijetí úvěru.
5) O průběhu jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a)      datum a místo konání jednání,
b)      program jednání,
c)      přijatá usnesení,
d)      výsledky hlasování,
e)      připomínky a návrhy členů,
f)        nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování,
g)      členská schůze si může vyhradit rozhodování kterékoliv otázky, týkající se družstva a jeho činnosti, které nejsou uvedeny v předchozích bodech odstavce.
6)   Věcná a formální správnost zápisu musí být ověřena zvoleným ověřovatelem.
7)   Přílohu zápisu tvoří pozvánka, prezenční listina s vlastnoručním podpisem účastníků (v případě zastupování je potřebné přiložit i příslušnou písemnou plnou moc podepsanou členem družstva a jeho zmocněncem) a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.
8) Členové družstva budou seznámeni se zněním zápisu obdržením jeho kopie, pokud o ni projeví zájem.
9) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo kontrolní komise. Pokud představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama.
 
10) Členská schůze je schopná usnášení, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se potřebný počet členů, svolá představenstvo do 3 týdnů schůzi novou. Tato náhradní členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.
11) Pro platnost usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných hlasů s výjimkou rozhodování o zániku družstva, přijetí a změně stanov, kdy se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny všech členů družstva.
12) Rozhodnutí o prodeji nebo jiných majetkových disposicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká.
13) Každý člen družstva má 1 hlas. Manželé mají 1 hlas.
14) Člen družstva může být na členské schůzi zastoupen jiným členem družstva nebo třetí osobou na základě plné moci.
 
Článek 17
Představenstvo
 
 
1)   Představenstvo má šest členů. Po zvolení členů představenstva členskou schůzí zvolí si následně představenstvo na své nejbližší schůzi předsedu a místopředsedu.
2)   Za představenstvo jedná navenek předseda nebo pověřený člen představenstva. V nepřítomnosti předsedy ho zastupuje místopředseda nebo pověřený člen představenstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda nebo místopředsedaa další člen představenstva.  
3)   Činnost představenstva organizuje a řídí předseda, včetně běžné činnosti družstva. Ve své činnosti je vázán obecně závaznými právními předpisy, stanovami družstva, usneseními členské schůze a představenstva.
4)   Představenstvo :
a)      je statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá členské schůzi,
b)      plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Podává jí zprávy o své činnosti, svolává a připravuje její jednání,
c)      představenstvo uzavírá závazky družstva podle rozsahu pověření členskou schůzí,
d)      projednává podněty a návrhy členů družstva a stížnosti členů družstva, na něž je povinno odpovědět do 30ti dnů, lhůta se prodlužuje maximálně na 60 dnů v případě, že si odpověď vyžádá větší přípravu,
e)      projednává případy porušení či neplnění povinností členy družstva i nájemci a je oprávněno vydávat písemné výstrahy, rozhoduje o podání návrhu členské schůzi na vyloučení člena družstva,
f)        odpovídá za řádnou účetní závěrku a sestavuje zprávu o hospodaření družstva, které předkládá ke schválení členské schůzi a kontrolní komisi k projednání,
g)      provádí úkony v majetkoprávních vztazích, zajišťuje dle potřeby pracovněprávní a jim obdobné vztahy, uzavírá všechny druhy smluv,
h)      odpovídá za provoz a správu domu a majetku družstva,
i)        odpovídá za vynakládání finančních prostředků družstva na základě schváleného rámcového rozpočtu, je oprávněno rozhodovat o vynaložení finančních prostředků do výše schválené členskou schůzí s výjimkou odstranění následků havarijních situací
j)        vede seznam a evidenci členů podle čl. 13 těchto stanov, odpovídá za administrativu družstva,
k)      jedná ve všech dalších věcech, ke kterým je členská schůze zmocní nebo které vycházejí z těchto stanov a obecně závazných právních předpisů
5)   Představenstvo se schází podle potřeby. Musí se však sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
6)   Členové představenstva mají nárok na odměnu za výkon funkce ve výši podle rozhodnutí členské schůze.
 
Článek 18
Kontrolní komise
 
 
1)      Kontrolní komise má tři členy. Po zvolení členů komise členskou schůzi zvolí si následně komise na své první schůzi předsedu.
2)      Kontrolní komise je nezávislá na představenstvu a odpovídá pouze členské schůzi.
3)      Kontrolní komise je oprávněná kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a vyžaduje jejich nápravu. Je oprávněná vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.
4)      Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát družstva.
5)      Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
6)      Členům kontrolní komise může být na základě rozhodnutí členské schůze poskytnuta odměna.
 
Článek 19
Společná ustanovení o orgánech družstva
 
 
1)      Funkční období členů orgánů družstva je tři roky. Volené orgány však setrvávají ve svých funkcích do zvolení nových členů orgánů. Členové orgánů družstva mohou být voleni do těchto orgánů opětovně. Členové prvních orgánů po založení družstva jsou voleni na dobu tří let.
2)      Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může jej členská schůze odvolat i před uplynutím volebního období.
3)      Člen družstva, který byl do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen své odstoupení oznámit písemně členské schůzi a jeho volební období končí dnem, kdy odstoupení členská schůze projedná. Členská schůze je povinna projednat do tří měsíců ode dne doručení odstoupení družstvu, jinak se odstoupení pokládá za projednané.
4)      V případě zániku členství člena v orgánu může tento orgán povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena.
 
ČÁST IV.
Hospodaření družstva
 
Článek 20
Zajištění řádného hospodaření
 
1)      Družstvo hospodaří samostatně a náklady své činnosti hradí z výnosů, získaných především      z plateb na údržbu domu, jeho správu a pojištění, případně z dalších zdrojů.
2)      Družstvo dbá o zajištění dlouhodobé finanční rovnováhy při zabezpečení efektivní správy společně užívaného domu.
3)      Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku.
4)      Přehled činnosti družstva v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího hospodaření musí být     zřejmé z výroční zprávy o hospodaření, jejíž vypracování je povinno zabezpečit představenstvo a předložit spolu s účetní závěrkou k projednání členské schůzi. Součástí zprávy o hospodaření je písemný přehled hospodaření družstva s uvedením hlavních výnosových a nákladových položek.
5)      Družstvo je povinno plnit své povinnosti vůči státním a jiným orgánům. Za tuto činnost odpovídá představenstvo.
 
Článek 21
Základní kapitál družstva
 
1)      Základní kapitál družstva tvoří souhrn všech základních členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva.
2)      Zapisovaný základní kapitál činí 50.000,- Kč a je částí základního kapitálu družstva.
 
Článek 22
  Nedělitelný fond družstva
 
1)      Družstvo zřizuje při svém vzniku ve smyslu § 235 obch. zákona nedělitelný fond ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10 % z čistého ročního zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu. O případném dalším doplňování fondu rozhoduje členská schůze.
2)      Nedělitelný fond nelze rozdělit mezi členy za trvání družstva. Z tohoto fondu lze uhradit případnou ztrátu z hospodaření družstva na základě rozhodnutí členské schůze.
 
Článek 23
   Způsob použití zisku a úhrada případné ztráty
 
1)   O způsobu použití zisku rozhoduje členská schůze.
2)   Případnou ztrátu z hospodaření hradí družstvo podle rozhodnutí členské schůze:
a)      ze zisku minulých období,
b)      z nezapsaných základních, případně dalších členských vkladů,
c)      z nedělitelného fondu,
d)      jiným způsobem podle rozhodnutí členské schůze.
 
ČÁST V.
     NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU
 
Článek 24
     Vznik nájmu družstevního bytu
 
1) Právo nájmu bytu zakladatelů družstva se mění na právo nájmu družstevního bytu dnem účinnosti převodu domu do vlastnictví družstva.
2) Ostatním členům družstva nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo předává do užívání družstevní byt.
3) Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy:
a)   stane-li se zakládajícím členem družstva,
b)   převodem nebo přechodem členských práv a povinností,
c)   přidělením bytu na základě rozhodnutí členské schůze.
 
 
 
 
Článek 25
Práva a povinnosti vyplývající z nájmu družstevního bytu
 
1)      Základní práva a povinnosti vyplývající z nájmu bytu jsou stanoveny v nájemní smlouvě a občanském zákoně.
2)      S nájemcem družstevního bytu a s manželi - společnými nájemci, mohou na základě jejich práva v bytě bydlet osoby, které vedou s nájemci společnou domácnost. Každou změnu počtu osob bydlících v bytě je nájemce povinen neprodleně oznámit družstvu (pro změnu výpočtu předpisu nájmu).
3)      Osoba, která uzavřela registrované partnerství má po dobu trvání partnerství právo užívat byt, jenž je v nájmu druhého partnera a práva s tím spojená.
4)      Uzavřením partnerství nevzniká společný nájem bytu (družstevního bytu), jehož nájemcem je jeden z partnerů. To platí i pro případ, pokud se stane nájemcem jeden z partnerů za    trvání partnerství. Možnost vzniku společného nájmu bytu dohodou tím není dotčena.
5)      Zrušením, popřípadě vyslovením neplatnosti nebo neexistence partnerství, zaniká právo    partnera, který není nájemcem bytu, tento byt nadále užívat.
6)      Kromě práva užívat byt má nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu.
7)      Nájemce a osoby, které s ním byt užívají jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv a aby svou činností ostatní nájemce neomezovali.
8)      Nájemce družstevního bytu ručí za bezpečný provoz plynových a elektrických spotřebičů v bytě. Veškeré zařizovací předměty v bytě (plynové a elektrické spotřebiče, vybavení kuchyní, koupelen a WC, topidla, atp.) jsou jeho majetkem.
9)      Nájemce je povinen umožnit po předchozím oznámení pověřeným zástupcům družstva zjištění technického stavu bytu,
 
Článek 26
Opravy a běžná údržba domu a bytů
 
1) Družstvo v rámci předmětu své činnosti zabezpečuje údržbu a opravy domu a společných prostor, a to zejména:
a)      vodovodní, plynovodní, kanalizační a elektrické přípojky od veřejné části do domu,
b)      vodorovný a svislý rozvod vody, plynu, kanalizační odpad, elektrorozvody společných částí domu,            (kromě telefonního vedení) až k odbočkám rozvodů do jednotlivých bytů,
c)      společné části zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu až k odbočkám přípojek do jednotlivých bytů,
d)   konstrukce základů, střešních plášťů, fasádního opláštění, včetně oken,
e)   stavební konstrukce a povrchové úpravy společných prostor.
2) Veškeré drobné opravy v družstevním bytě a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce družstevního bytu. Drobnými opravami nejsou opravy a výměny:
a)      rozvodů vody - stoupacího vedení, hlavního uzávěru a vodoměru,
b)      rozvodů plynu a hlavního bytového uzávěru,
c)      rozvodů elektroinstalace po bytovou rozvodnici,
d)      odpadního potrubí.
3)      Nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva.
4)      Nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch       oprav v družstevním bytě, které má odstranit družstvo a umožnit jejich provedení tak, aby se           zamezilo vzniku dalších škod. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která nesplněním této         povinnosti vznikla.
 
Článek 27
Nájemné a úhrada za služby poskytované s užíváním družstevního bytu
 
1) Nájemce je povinen za užívání družstevního bytu hradit tyto platby:
a)    podíl na opravách společných částí domu, na správě domu, na pojištění domu, na dani z nemovitosti,
b)    zálohy na služby, spojených s užíváním bytu (dodávky vody, osvětlení domu, odvoz komunálního odpadu atp.).
2) Výše plateb nájemného se stanovuje podle platných předpisů nebo rozhodnutí členské schůze. Základním kriteriem pro platby na opravy domu je plocha bytu.
3)        Veškeré uvedené platby se platí měsíčně za právě probíhající měsíc, a to nejpozději do 15 dne v tomto měsíci. Služby spojené s užíváním bytu se platí zálohově a budou vyúčtovány nejpozději do tří měsíců poté, kdy bude družstvu známa skutečná výše výdajů za tyto služby za rok, za který se provádí vyúčtování..
4) Nezaplatí-li nájemce družstevního bytu platby spojené s užíváním bytu do jejich splatnosti, je
       povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení podle zákona. Pokud bude nájemce bytu i přes výzvy k zaplacení v prodlení s platbami odpovídajícím výši tří měsíčních nájmů a nesjedná si s družstvem splácení dluhu, je to důvodem pro vyloučení z družstva a tím ukončení práva nájmu bytu.
5) Vyúčtováním zjištěný přeplatek služeb družstvo nájemci vrátí nejpozději do třiceti dnů po vyúčtování. Ve stejné lhůtě je nájemce povinen uhradit družstvu zjištěný nedoplatek.
 
Článek 28
Výměna a podnájem bytů
 
1)      Člen družstva, nájemník bytu, může uzavřít dohodu o výměně bytu. Tato dohoda musí mít písemnou formu. Součástí dohody musí být dohoda o vzájemném majetkovém vypořádání a dohoda o převodu členských práv a povinností. Majetkové vypořádání provedou účastníci výměny mezi sebou.
2)      Členská práva a povinnosti přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu dnem převzetí dohody o převodu členských práv a povinností.
3)      Pronajatý byt nebo jeho část lze dát do podnájmu na dobu určitou či neurčitou jen s písemným souhlasem družstva a za podmínek stanovených družstvem. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinnosti člena družstva. Nájemce je přitom povinen uvést jména a počet osob, kterým byt pronajímá (především pro stanovení záloh na služby), svoji dočasnou adresu a telefonní spojení.
 
Část VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
1)      Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být písemně oznámeno a doručeno.
2)      Lhůta k podání odvolání činí patnáct dnů ode dne doručení rozhodnutí; počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek, pokud stanovy neurčují jinak.
3)      Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze.
4)      Rozhodnutí se považuje za doručené, i když nebylo adresátem převzato, bylo-li doručeno na poslední známou adresu, kterou družstvo má v evidenci.
5)      Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí obchodním, popř. občanským zákoníkem.
6)      V případě zrušení družstva a vypořádání majetku s jeho členy se postupuje podle obchodního zákoníku.
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist
Tvorba webových stránek na PageRide.com  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek